Privacy Policy

The terms and conditions applicable to Brooks Motors.

Terms and Conditions

De voorwaarden van BROOKS MOTORS

Bepaalde definities.

 • Brooks Motors, gevestigd in Meerkerk, KVK: 81356773 en BTW: NL862055489B01.
 • Klant: Iemand die een overeenkomst heeft gesloten met Brooks Motors 
 • Consument: Een klant die ook een individu is en als particulier handelt.

 

Algemeen.

 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper derden dienen te worden betrokken. 
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van verkoper en zijn directie.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en de koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
 • Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
 • Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. .
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Brooks Motors.

 

Prijzen.

 • Alle door BROOKS MOTORS gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen die BROOKS MOTORS hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar worden gemaakt, kunnen te allen tijde door BROOKS MOTORS worden gewijzigd.
 • Door verhoging van de kostprijzen of onderdelen daarvan, die BROOKS MOTORS bij het uitbrengen van het aanbod of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen de prijzen stijgen.
 • De consument heeft het recht een overeenkomst op te zeggen als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijk voorschrift.

 

Gevolgen van niet op tijd betalen.

 • Als de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is BROOKS MOTORS gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de afnemer in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand in rekening wordt gebracht.
 • Indien de klant in verzuim is, is hij/zij tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding aan BROOKS MOTORS verschuldigd.
 • De incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Indien de klant niet tijdig betaalt, kan BROOKS MOTORS haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van BROOKS MOTORS op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 • Als de klant zijn/haar medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BROOKS MOTORS weigert, blijft hij/zij verplicht de overeengekomen prijs aan BROOKS MOTORS te betalen.

 

Aanbetaling.

 

 • De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende een werkdag van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven. 
 • In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen: – de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren – de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop – de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto – indien van toepassing de afleveringskosten van de auto – de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum – de verwijzing naar de garantiebepalingen – de wijze van betaling
 • Een aanbetaling zal niet worden terugbetaald indien de koper besluit niet tot koop over te gaan, tenzij dit onredelijk is en in strijd is met de wettelijke bepaling van art. 6:236 en 6:237 BW.
 • Een aanbetaling door koper aan verkoper verplicht de koper om het volledige bedrag van het aankoopbedrag te betalen omdat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen en door de aanbetaling wordt bevestigd.
 • De verkoper is verplicht om de auto te reserveren, derhalve is de auto niet koopbaar voor andere kopers. 

 

Rechten van reclame.

 • Zodra de afnemer in verzuim is, is BROOKS MOTORS gerechtigd zich te beroepen op het recht van reclame voor de niet betaalde producten die aan de afnemer zijn geleverd.
 • BROOKS MOTORS beroept zich op het recht van reclame door middel van schriftelijke of elektronische communicatie.
 • Zodra de afnemer van het ingeroepen recht op reclame in kennis is gesteld, dient de afnemer de producten waarop dit recht betrekking heeft onverwijld aan BROOKS MOTORS te retourneren, tenzij partijen andere afspraken maken.
 • De kosten voor het ophalen of afleveren van producten zijn voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht.

 • Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen onder bepaalde voorwaarden annuleren. Voor deze voorwaarden verwijzen wij u naar het retourbeleid van BROOKS MOTORS.
 • De bedenktijd van 30 dagen als bedoeld in artikel 1 gaat in op de dag dat de consument de bestelling heeft geplaatst.
 • De consument kan zijn aanspraak op het herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected]
 • Voor alle stappen en belangrijke informatie zoals kosten, verwijzen wij u naar de pagina over het retourbeleid.
 • De consument is verplicht het product aan BROOKS MOTORS te retourneren binnen 14 dagen nadat hij zijn herroepingsrecht kenbaar heeft gemaakt, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht vervalt.
 • De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen te kort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 25% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 7 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. 

 

Retentierecht.

 • BROOKS MOTORS kan zich beroepen op haar retentierecht en in dat geval producten van de afnemer onder zich houden totdat de afnemer alle openstaande facturen aan BROOKS MOTORS heeft voldaan.
 • Het recht van retentie geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de afnemer nog betalingen aan BROOKS MOTORS verschuldigd is.
 • BROOKS MOTORS is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn retentierecht.

 

Schikking.

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan BROOKS MOTORS te verrekenen met een vordering op BROOKS MOTORS.

Behoud van titel.

 • BROOKS MOTORS blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens BROOKS MOTORS op grond van enige met BROOKS MOTORS gesloten overeenkomst, vorderingen wegens tekortschieten daaronder begrepen.
 • Tot die tijd kan BROOKS MOTORS zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
 • Voordat de eigendom aan de klant is overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 • Indien BROOKS MOTORS een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden en heeft BROOKS MOTORS de recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering.

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • De levering vindt plaats bij BROOKS MOTORS, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • De levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 • Als de overeengekomen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft BROOKS MOTORS het recht haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen gedeelte alsnog wordt betaald.
 • Te late betaling betekent een verzuim van schuld, met als gevolg dat de klant zich niet kan verzetten tegen een te late levering aan BROOKS MOTORS.

 

Levertijd. 

 • De door BROOKS MOTORS opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De levertijd gaat in wanneer de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en een (elektronische) bevestiging van BROOKS MOTORS heeft ontvangen.
 • Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Verzendkosten.

 • De verzending van de producten wordt berekend in het winkelwagentje en wordt betaald door de klant, tenzij anders vermeld.
 • BROOKS MOTORS betaalt niet voor het retourneren van producten. 

 

Verpakking en verzending.

 • Als de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de afnemer hiervan bij ontvangst van het product door de expediteur of bezorger aantekening te hebben gemaakt, bij gebreke waarvan BROOKS MOTORS niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade. (of partijen moeten iets anders zijn overeengekomen)
 • Als de klant verantwoordelijk is voor het transport van een product, dient hij zichtbare schade aan producten of de verpakking vóór het transport aan BROOKS MOTORS te melden, bij gebreke waarvan BROOKS MOTORS niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

 

Opslag.

 • Als de klant pas na de overeengekomen leveringsdatum producten bestelt, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies volledig voor de klant.
 • Eventuele extra kosten als gevolg van vroegtijdige of te late aankoop van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie.

 • De garantie met betrekking tot producten geldt alleen voor gebreken die het gevolg zijn van fabricage-, constructie- of materiaalfouten.
 • De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en schade veroorzaakt door ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of onjuist gebruik door de klant, en wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp van een overeenkomst tussen partijen zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant of van een derde worden gebracht die namens de klant het product in ontvangst neemt.
 • Op gebruikte auto’s wordt door verkoper geen garantie verstrekt, ook niet voor verborgen gebreken, tenzij dit uitdrukkelijk in de koopovereenkomst wordt vermeld.
 • Koper heeft voor de aankoop de desbetreffende auto geïnspecteerd, onder­zocht en bereden.
 • Het is aan koper bekend, dat verkoper geen officiële dealer of garage­houder is en dat hij om die reden gebruikte auto’s voor een relatief lage prijs kan kopen, waarbij hij willens en wetens het risico van gebreken (waaronder verborgen gebreken) loopt
 • Mochten partijen een garantie overeenkomen dan dient zulks schriftelijk te worden opgenomen in de koopovereenkomst. In deze garantiebepalingen dient exact te worden aangegeven op welke onderdelen van de auto de garantie betrekking heeft op straffe van nietigheid van het beding.
 • De duur van de garantie zal nimmer meer dan twee maanden bedragen of maximaal 10.000 km.
 • Op auto’s die ouder dan zes jaar zijn wordt door de verkoper geen vergoeding over de reparatiekosten verstrekt.

Aanspraak op garantie vervalt als:

 • De verkoper niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de verkoper, daarvan in kennis stelt;
 • De verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld om de gebreken alsnog te verhelpen.
 • Derden zonder voorkennis of toestemming van de verkoper werkzaamhe­den hebben verricht die in verband staan met de geconstateerde gebreken c.q. door de verkoper verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan.

Ruilen.

 • Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. Ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop tegen overlegging van de bevestiging van de bestelling. 2.Het product wordt geretourneerd in de originele verpakking en met de originele (prijs)labels eraan vast. De klant heeft een e-mail gestuurd naar [email protected]
 • Het product is nog niet gebruikt
 • Voor alle andere voorwaarden verwijzen wij u naar de pagina “retourbeleid”.
 • Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant op maat gemaakte artikelen kunnen niet worden geruild.

 

Vrijwaring.

De klant vrijwaart BROOKS MOTORS tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door BROOKS MOTORS geleverde producten en/of diensten.

Klachten.

 • De afnemer dient een door BROOKS MOTORS geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Als een geleverd product of dienst niet beantwoordt aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dient de opdrachtgever RE[F]USE daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, in kennis te stellen.
 • De consument dient BROOKS MOTORS hiervan binnen 2 maanden na vaststelling van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming, zodat BROOKS MOTORS hierop adequaat kan reageren.
 • De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
 • Als een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan deze er in geen geval toe leiden dat BROOKS MOTORS andere werkzaamheden dient te verrichten dan overeengekomen.
 • De afnemer dient BROOKS MOTORS schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling BROOKS MOTORS daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

 • Indien BROOKS MOTORS met meerdere afnemers een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij uit hoofde van die overeenkomst aan BROOKS MOTORS verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid, BROOKS MOTORS.

 • BROOKS MOTORS is slechts aansprakelijk voor schade die de afnemer lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Indien BROOKS MOTORS aansprakelijk is voor enige schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • BROOKS MOTORSis nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 • Indien BROOKS MOTORS aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door de verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen, op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaldatum.

 • Ieder recht van afnemer op schadevergoeding van BROOKS MOTORS vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Recht van ontbinding.

 • De afnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien BROOKS MOTORS toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of beperkte dienstverlening de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Indien nakoming van de verplichtingen door BROOKS MOTORS niet mogelijk blijft of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat BROOKS MOTORS in verzuim is.
 • BROOKS MOTORS heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien BROOKS MOTORS omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal kunnen nakomen.

 

Opgang.

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van BROOKS MOTORS in de nakoming van enige verplichting jegens de afnemer niet worden toegerekend aan BROOKS MOTORS in een van de wil van BROOKS MOTORS onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van BROOKS MOTORS kan worden verlangd.
 • De in punt 1 bedoelde situatie van overmacht omvat ook, maar is niet beperkt tot: een noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); wanprestatie en overmacht van leveranciers, leveranciers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecommunicatiestoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Als zich een overmachtssituatie voordoet waardoor BROOKS MOTORS 1 of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat BROOKS MOTORS ze weer kan nakomen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • BROOKS MOTORS is in een overmachtsituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook al geniet de overmachtsituatie enig voordeel.

 

Wijziging van de overeenkomst.

Als het na het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk blijkt dat de uitvoering daarvan wordt gewijzigd of aangevuld, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Toelatingsvoorwaarden.

 • BROOKS MOTORS heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Minder belangrijke wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht.
 • BROOKS MOTORS zal belangrijke inhoudelijke wijzigingen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken

 

Overgang van rechten.

 

 • De rechten van de klant uit hoofde van een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BROOKS MOTORS.
 • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid.

 • Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 • In dat geval wordt een bepaling die nietig of vernietigbaar is, vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat BROOKS MOTORS op dat moment in gedachten had bij het opstellen van de voorwaarden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 • Op elke overeenkomst tussen partijen is alleen Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar BROOKS MOTORS is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Voorwaarden vastgesteld op 3 jan 2022